مقاله ارزیابی تغییرپذیری مکانی متغیرهای اساسی گیاه و خاک به منظور مدیریت ویژه باغ های زیتون

بازدید: 618 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: ارزیابی تغییرپذیری مکانی متغیرهای اساسی گیاه و خاک به منظور مدیریت ویژه باغ های زیتون

نویسندگان: نوری امید*

آدرس: * گروه کشاورزی اکولوژِیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:
کشاورزی دقیق با به کارگیری فناوری های نوین، امکان ارزیابی تغییرپذیری مکانی عامل های تاثیرگذار در تولید گیاهی مانند، عناصر غذایی و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک را با دقت زیاد فراهم می آورد. هدف از این تحقیق تهیه نقشه رقومی متغیرهای اساسی گیاه و خاک موثر بر عملکرد زیتون بوده، که درنتیجه آن مدیریت دقیق و ویژه باغ های زیتون تحقق یابدبه این منظور، دو باغ زیتون به مساحت ده و شش هکتار در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴در منطقه طارم استان زنجان انتخاب و ۶۵ نمونه گیاه و خاک (از هر هکتار ۴ نمونه) پس از طراحی یک الگوی شطرنجی سیستماتیک ۴۹ در ۴۹ متر در باغ ها، از محل تقاطع خطوط شطرنجی جمع آوری شدند. در نمونه های گیاه، عناصر پرمصرف (اصلی) و کم مصرف (ریزمغذی) و در نمونه های خاک، متغیرهای فیزیکی شامل: درصد شن، سیلت و رس بافت خاک، و شیمیایی شامل: هدایت الکتریکی، pH، آهک، کربن آلی، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب، اندازه گیری شدند. افزون بر آن، درصد تشکیل میوه با شمارش شمار گل و میوه، در هر دو سال محاسبه شد. با استفاده از آماره های همبستگی و رگرسیون گام به گام، رابطه بین متغیرهای گیاه و خاک با عملکرد تعیین شدند. نقشه درون یابی هر یک از متغیرهای مورد نظر با استفاده از نرم افزار ArcGIS و روش وزن دهی عکس فاصله، تهیه شد. بنابرنتایج به دست آمده در این تحقیق و بر پایه مدل های برازش داده شده با استفاده از رگرسیون گام به گام، نیتروژن و پتاسیم برگ در مجموع ۹۴.۶ درصد و سیلت ۹۳.۹ درصد از تغییرپذیری ها در درصد تشکیل میوه را توجیه کردند. در مجموع، علل اصلی کاهش درصد تشکیل میوه، کمبود عناصر عذایی نیتروژن و پتاسیم در گیاه، بالا بودن سیلت، کم بودن فسفر قابل جذب، بالا بودن نسبت جذب سدیم، بالا بودن درصد مواد حنثی شونده و هدایت الکتریکی (شوری) خاک بود.نقشه های درونیابی نشان داد که الگوی پراکنش مکانی درصد تشکیل میوه در سطح باغ ها، با متغیرهای محدود کننده عملکرد، به صورت معکوس همخوانی داشت.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت