مقاله ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

بازدید: 729 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: ارزیابی پاسخ های رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری

نویسندگان: سیلسپور محسن, گلچین احمد*, روزبان محمودرضا

آدرس: * گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده:
به منظور ارزیابی اثرات تنش شوری بر ویژگی های رشدی دو رقم زیتون ’زرد‘ و ’میشن‘، آزمایشی طی سال های ۹۴-۱۳۹۳ با پنج سطح شوری کلرید سدیم (صفر، ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ دسی زیمنس بر متر) در محیط کشت بدون خاک در گلخانه پژوهشی مرکز تحقیقات کشاوزی و منابع طبیعی استان تهران انجام گردید. در این آزمایش، اثر شوری بر کلیه صفات رشدی در هر دو رقم مورد مقایسه، معنی دار بود، به گونه ای که وزن خشک اندام هوایی و ریشه، نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه، طول شاخساره، فاصله میان گره، سطح برگ، سبزینه برگ، تعداد برگ، محتوای نسبی آب برگ، شاخص تحمل به شوری شاخساره و ریشه، به طور معنی داری کاهش یافت. ضمن آن که کاهش صفات فوق در رقم ’زرد‘ بیشتر بود و این رقم بیشتر تحت تاثیر شوری قرار گرفت. وزن خشک ساقه، برگ و ریشه در سطح شوری ۱۶ دسی زیمنس بر متر، به ترتیب ۸۰، ۸۰ و ۶۹ درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی دار نشان دادند. با افزایش سطح شوری، غلظت سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم در برگ هر دو رقم افزایش و غلظت پتاسیم کاهش یافت. افزایش سدیم و کاهش پتاسیم برگ در رقم ’زرد‘ بیشتر بود. وزن خشک اندام هوایی نیز تحت تاثیر غلظت سدیم و پتاسیم برگ قرار گرفت، به گونه ای که همبستگی معنی داری بین وزن خشک اندام هوایی با غلظت سدیم برگ، غلظت پتاسیم برگ و نسبت سدیم به پتاسیم برگ مشاهده گردید. با ارزیابی شاخص های فوق نتیجه گیری شد که رقم ’میشن‘ در مقایسه با رقم ?زرد‘ تحمل بیشتری نسبت به شوری دارد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش آموزش باغداران مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت