مقاله بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی عصاره های زیتون و چای سبز بر روی رده سلولی سرطانی پستان

بازدید: 773 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی اثرات سیتوتوکسیسیتی عصاره های زیتون و چای سبز بر روی رده سلولی سرطانی پستان

نویسندگان: حسین زادگان حسن*, عزت پور بهروز, عبداله پور فواد, معتمدی معصومه, رشیدی پور مرضیه

آدرس: * گروه علوم پایه، دانشکده پرستاری و مامایی مراغه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مراغه، ایران

چکیده:
زمینه و هدف: همانطور که می دانیم مشکلات زیادی در درمان بسیاری از تومورها وجود دارد و مطالعات زیادی برای یافتن ترکیبات ضد توموری مناسب در کشورهای مختلف انجام می شود. در همین راستا این مطالعه جهت بررسی اثر ضد سرطانی عصاره های چای سبز و زیتون بر میزان لیز رده سلولی سرطانی پستان (BT474) انجام شد.
روش کار: ابتدا عصاره های آبی چای سبز و اتانولی زیتون تهیه شدند. سپس با استفاده از روش سنجش آنزیم لاکتات دهیدروژناز میزان لیز سلولی یا سیتوتوکسیسیتی آنها در غلظت ها و زمان های مختلف بر روی سلول ها بررسی شد هر آزمایش ۳ بار تکرار شد و نتایج برای هر تیمار بصورت میانگین ± انحراف معیار بیان گردید. اختلاف آماری بین تیمارها توسط آزمون تی بررسی شد و (P<0.05) به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: در مورد عصاره چای سبز با افزایش غلظت، درصد کشندگی یا لیز سلولی در ۸ و ۲۴ ساعت پس از تیمار کاهش یافت. بیشترین درصد لیز سلولی توسط عصاره زیتون در غلظت ۱ میلی گرم در دسی لیتر (۸۵%) مشاهده گردید درصد لیز در سلول های تیمار شده با عصاره زیتون وابسته به غلظت بوده و با افزایش غلظت بیشتر می شد. از نظر آماری درصد لیز سلولی عصاره زیتون در ۲۴ ساعت تیمار با درصد لیز در ۸ ساعت تیمار (۸۳%) تفاوت معنی داری نداشت. اما مقایسه نتایج لیز سلولی عصاره چای سبز در ۸ ساعت و ۲۴ ساعت تیمار در غلظت های ۰.۰۱ و ۰.۱ میلی گرم در دسی لیتر تفاوت معنی داری نشان داد (P=0.000).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که دو عصاره زیتون و چای سبز به صورت خام دارای اثر لیز سلولی روی رده سلولی BT474 هستند. عصاره زیتون اثر شدیدتری در مقایسه با عصاره چای سبز نشان داد که با افزایش غلظت اثر آن نیز افزایش می یافت.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت