مقاله بررسی اثر محلولپاشی سولفات پتاسیم بر برخی شاخص های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون در شرایط آب و هوایی اهواز

بازدید: 751 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی اثر محلولپاشی سولفات پتاسیم بر برخی شاخص های کمی و کیفی میوه و روغن زیتون (.Olea europaea L) در شرایط آب و هوایی اهواز

نویسندگان: زیودار شهره*, ارزانی کاظم, سوری محمدکاظم, معلمی نوراله, سیدنژاد سیدمنصور

آدرس: * دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
به منظور ارزیابی اثرات محلولپاشی سولفات پتاسیم بر برخی صفات کمی و کیفی سه رقم زیتون، آزمایشی طی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در باغ زیتون گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارقام زیتون با ۳ سطح (میشن، کرونایکی و دزفولی) و محلولپاشی سولفات پتاسیم با سطوح (صفر، ۱ و ۲ گرم در لیتر) به ترتیب به عنوان فاکتور اصلی و فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل بین سال و رقم بر وزن تازه میوه، وزن خشک گوشت میوه، وزن هسته، نسبت گوشت به هسته و درصد روغن در ماده تر و خشک گوشت میوه (P?0.01) و بر وزن تر گوشت میوه (P?0.01) معنی دار بود. همچنین اثر متقابل سال و محلولپاشی سولفات پتاسیم بر وزن تازه میوه، وزن تر و خشک گوشت میوه (P?0.01) و بر وزن هسته (P?0.05) معنی دار بود. اثر متقابل رقم و محلولپاشی سولفات پتاسیم نیز بر وزن تازه میوه و وزن تر و خشک گوشت میوه (P?0.01) معنی دار بود. به علاوه اثر متقابل سال، رقم و محلولپاشی سولفات پتاسیم بر وزن تازه میوه، وزن تر و خشک گوشت میوه و درصد روغن در ماده خشک گوشت میوه در سطح ۱ درصد و بر سایر شاخص ها در سطح ۵ درصد معنی دار بود. بدین ترتیب می توان نتیجه گیری کرد که تغییرپذیری سالیانه محیط رشد تاثیر مهمی بر شاخص های مورد بررسی داشته است. در این پژوهش رقم دزفولی میزان روغن بیشتری نسبت به بقیه ارقام داشت که می تواند ناشی از تفاوت ژنتیکی ارقام در استفاده از منابع رشد در راستای افزایش میزان روغن و نیز سازگاری بیشتر این رقم با شرایط محیطی محل آزمایش باشد. تیمارهای محلولپاشی سولفات پتاسیم در مورد ارقام مورد بررسی به استثناء رقم میشن باعث افزایش اسیدهای چرب غیراشباع و کاهش اسیدهای چرب اشباع شدند. اسید اولئیک و نسبت اسید اولئیک به اسید لینولئیک در رقم کرونایکی با تیمار محلولپاشی سولفات پتاسیم به میزان ۲ گرم در لیتر از بیشترین میزان (۶۰.۵۴ درصد و ۸.۳۸) و در رقم دزفولی با تیمار شاهد از کمترین مقدار (۴۸.۹۰ درصد و ۱.۶۷) برخوردار بود. بنابراین علاوه بر شرایط محیطی سالیانه، محلولپاشی سولفات پتاسیم نیز می تواند بر شاخص هایی نظیر وزن میوه، درصد روغن زیتون و ترکیب اسیدهای چرب اثر داشته باشد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش آموزش باغداران مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت